loader gif
לדף הבית

כלי מהיר לבירור מספר הגננות העודפות ברשות

או

תוצאות החישוב ל{{gananotData.name}}

עפ"י הנתונים מדוח גננות במית"ר

משרות בפועל {{gananotData.misrotNum}}
משרות תקן מתוקצבות {{gananotData.misrotTeken | number : 2}}
גננות עודפות {{gananotData.hefresh | number : 2}}

עפ"י הנתונים מדוח גנ"י שכל"מ

מספר ילדים {{gananotData.kidsNum}}
מספר הילדים בגן לפי התקן {{gananotData.tekenGan}}
תרגום מספר הילדים לתקן משרות {{gananotData.tekenNosaf | number : 2}}
מספר גננות עודפות בפועל {{gananotData.hefreshSofi | number : 2}}

כלי זה רלוונטי רק לעיריות ומועצות מקומיות, לא למועצות אזוריות.

לייעוץ בנושא ניתן לפנות ל- 02-5001772 שלוחה 60.